Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Bytomiu (KMP Bytom) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Bytomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Rafał Wojszczyk, adres poczty elektronicznej rzecznik@bytom.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 332 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu znajduje się przy ul. Powstańców Warszawskich 74 w Bytomiu, oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na gmachu budynku. Komenda składa się z budynków ”A” i ”B”. Bezpośrednio do ściany frontowej przylega parking, z którego 6 stanowisk wydzielonych jest dla pojazdów służbowych. Pozostałe stanowiska przeznaczone są dla pojazdów pracowników KMP, interesantów oraz pobliskich mieszkańców. Przed budynkiem, na wprost wejścia wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynków prowadzi 1 wejście główne w budynku ”A” od strony parkingów przy ul. Powstańców Warszawskich.  Do wejścia prowadzą schody, przy których po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe lewostronne o szerokości 1,55m z siłownikiem, bez progu, prowadzą do holu, gdzie po lewej stronie znajduje się Stanowisko Kierowania umożliwiające  porozumiewanie się za pomocą intercomu. Z prawej strony od wejścia usytuowana jest recepcja (punkt kontroli osobowej), poczekalnia oraz pokój, w którym interesanci oraz  osoby ze szczególnymi potrzebami mogą być obsłużeni. W pokoju tym znajduje się również toaleta. Przy punkcie informacyjnym znajduje się dyspenser – urządzenie do dezynfekcji rąk.

Na wprost wejścia z holu, lewostronne drzwi  o szerokości 1,50m prowadzą dalej na teren obiektu. Wejście tam umożliwia dzwonek znajdujący się na ścianie po prawej stronie. Za drzwiami na wprost na ścianie usytuowane są tablice informacyjne. Po lewej stronie znajduje się  Strefa Ograniczonego Dostępu, na prawo zaś, w celu dostania się na obiekt, istnieje ciąg komunikacyjny pieszy, gdzie w korytarzu po prawej stronie na parterze, znajduje się ogólnodostępna toaleta. Na wyższe kondygnacje prowadzą wyłącznie schody. Schody nie posiadają platformy przyschodowej. Przed schodami po lewej stronie znajduje się wyjście na parking wewnętrzny, gdzie usytuowane są garaże oraz warsztat samochodowy.

Na I piętrze budynku ”A” przejście o szerokości 1m oraz 4 stopniach w dół o wys. 17cm prowadzi do budynku ”B”.  Do budynku ”B” brak jest możliwości wejścia od strony ul. Powstańców Warszawskich. Na wyższe kondygnacje budynku ”B” prowadzą wyłącznie schody. Schody nie posiadają platformy przyschodowej.

Na terenie całego obiektu nie znajdują się windy, brak pętli indukcyjnych, nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila.

 

Komisariat Policji I – ul. Stolarzowicka 35 Bytom

Przed budynkiem komisariatu znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku przechodzi się przez furtkę, obok znajduje się brama o szerokości 1,5m. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe lewostronne o wymiarze 0,95m, bez progu. Drugie drzwi również lewostronne o tym samym wymiarze. Na wprost usytuowane jest Stanowisko Kierowania. Po prawej stronie znajduje się poczekalnia, przy której jest wejście do pokoju przesłuchań. Pokój przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami i  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Po lewej stronie wejścia znajduje się toaleta nie przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obok toalety umieszczone są drzwi, które prowadza do dalszych części obiektu. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Na przeciw toalety znajduje się wejście do stanowiska kierowania. Po prawej stronie usytuowany jest dyspenser - urządzenie do odkażania dłoni.

W budynku nie ma windy, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

 

Komisariat Policji II – ul. Chrzanowskiego 1A Bytom

Przed budynkiem komisariatu znajduje „zatoczka” na której parkowane są pojazdy służbowe, brak wyznaczonego miejsca dla interesantów do parkowania dla osób  z niepełnosprawnościami i  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa wysokie stopnie. Drzwi o szerokości 1,95m, za nimi znajduje się  kolejnych 10 stopni. Na wprost usytuowane jest wejście do dalszej części obiektu. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Za drzwiami usytuowany jest dyspenser - urządzenie do odkażania dłoni. Po prawej stronie znajduje się Stanowisko Kierowania. Po lewej stronie znajduje się poczekalnia. Zarówno wejście do obiektu jak i poczekalnia w żaden sposób nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami  i  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Na parterze znajduje się jedna toaleta również nie przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma windy, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Całość obiektu nie przystosowana  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i poruszających się na wózku.

 

Komisariat Policji III – ul. Rostka 14 Bytom

Przed budynkiem znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca do parkowania dla osób  z niepełnosprawnościami i  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Drzwi do budynku lewostronne o szerokości 1,20m z wysokim progiem. Do Stanowiska Kierowania prowadzi pięć wysokich stopni za którymi znajdują się kolejne drzwi o wymiarze 1,50m.

Po lewej stronie znajduje się poczekalnia przy której jest wejście do pokoju przyjęć-przesłuchań. Przed drzwiami  umieszczony  jest dyspenser - urządzenie do odkażania dłoni.  Po prawej stronie znajdują się schody prowadzące na wyższe kondygnacje, które zabezpieczone są kratą. Na parterze brak toalety dla interesantów.

W budynku nie ma windy, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Całość obiektu nie przystosowana  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i poruszających się na wózku.

 

Komisariat Policji IV – ul. Zabrzańska 91 Bytom

Do budynku komisariatu prowadzi wjazd przez bramę, brak wyznaczonego miejsca dla interesantów do parkowania dla osób  z niepełnosprawnościami i  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Parking w bardzo złym stanie, szereg wybrzuszeń, nierówności. Brak spójnej powierzchni. Wejście do komisariatu możliwe jest również przez furtkę o szerokości 1,30cm, gdzie pokonać należy trzy schody. Do wejścia głównego prowadzą schody (7stopni). Drzwi lewostronne o wymiarze 1,20m. Po lewej stronie znajduje się Stanowisko Kierowania, po prawej stronie znajdują się schody prowadzące na wyższe kondygnacje. Za schodami umieszczony jest dyspenser - urządzenie do odkażania dłoni. Za nim znajduje się pomieszczenie do obsługi interesantów. Toaleta znajduje się w dalszej części budynku, za szklanymi drzwiami i nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Całość obiektu nie przystosowana  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i poruszających się na wózku.

 

Komisariat Policji V – Pl. Żeromskiego 8 Bytom

Przed wejściem do budynku znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób  z niepełnosprawnościami  i  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Chodnik prowadzący do wejścia budynku ma ułatwiający wjazd dla wózków. Drzwi do komisariatu lewostronne. Po otwarciu skrzydła  o wymiarze 2,00m. Następne drzwi mają wymiar 1,13m. Na wprost usytuowane jest Stanowisko Kierowania. Po lewej stronie umieszczony jest dyspenser - urządzenie do odkażania dłoni. Za urządzeniem jest wejście do  poczekalni, do której wchodząc należy pokonać jeden stopień w dół (17cm).

W poczekalni znajduje się stanowisko do przesłuchań, które spełnia wymogi bezpieczeństwa przed epidemią. Toaleta usytuowana naprzeciwko stanowiska kierowania, nie przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie znajduję się schody, które prowadza do dalszych części obiektu na wyższe kondygnacje.

W budynku nie ma windy, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Jolanta Puza, adres poczty elektronicznej jolanta.puza@bytom.ka.policja.gov.pl.

Powrót na górę strony